Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

RODO

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych członków, uczestników organizowanych przez nas imprez, gości motelu, campingu i partnerów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej „RODO”), a w szczególności art. 13 lub 14 RODO (w zależności od tego, czy dane zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą czy też z innych źródeł), uprzejmie informujemy co następuje.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Automobilklub Kielecki, ul. Słowackiego 16, 25 – 365 Kielce , z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@automobilklub.kielce.pl, telefonicznie pod nr. 41 361 99 20 lub pisemnie na adres jw.

2. Kategoria danych osobowych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Automobilklub Kielecki przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, oraz dane kontaktowe

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe Pani/Pana mogą być przetwarzane przez Automobilklub Kielecki w następujących celach:

a) wydania dokumentów uprawniających do uzyskania członkostwa w Automobilklubie Kieleckim.

b) wydania lub wznawiania dokumentów uprawniających do pełnienia funkcji sędziego w danej dyscyplinie sportów motorowych,

c) publikacji danych osobowych w regulaminach sportowych, komunikatach, programach kursów, szkoleń, zaświadczeniach z egzaminów lub innych publikacjach gdy ma to zastosowanie.

d) wydawania zgód na udział w zawodach/imprezach, w tym ew. zgłoszenia do zawodów/imprez

e) prowadzenia i publikacji klasyfikacji danego cyklu, na podstawie wyników z poszczególnych zawodów/imprez

f) publikacji danych osobowych sędziego w regulaminach sportowych, komunikatach programach kursów, szkoleń, zaświadczeniach z egzaminów lub innych publikacjach, gdy mato zastosowanie

g) zameldowanie w motelu i na campingu

Podstawą prawną przetwarzania danych członków Automobilklubu Kieleckiego, uczestników imprez, gości motelu, campingu i partnerów Automobilklubu Kieleckiego jest art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. zgoda którą mają prawo wycofać w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych. Skutkiem wycofania zgody przez członka AK jest jednoznaczne z ustaniem członkostwa w Automobilklubie Kieleckim.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą np.:

a) Polski Związek Motorowy w celu nadania członkowi AK karty Show your Card, wydania licencji sędziowskich i zawodniczych, nadania Odznak Honorowych PZM i wystąpień o odznakę honorowa Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Odznaczeń Państwowych

b) firmy IT obsługujące systemy informatyczne w których znajdują się dane osobowe,

c) firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy AK, a członkiem lub uczestnikiem imprez statutowych organizowanych przez Automobilklub Kielecki, oraz gościem motelu lub campingu

5. Okres przechowywania

Automobilklub Kielecki będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe bezterminowo,

6. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Automobilklub Kielecki Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

a) żądania od Automobilklubu Kieleckiego dostępu do swoich danych , ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu,

b) żądania od Automobilklubu Kieleckiego usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania: Automobilklub Kielecki poinformuje zainteresowanego o uwzględnieniu swojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane,

c) otrzymanie od Automobilklubu Kieleckiego podanych przez zainteresowanego danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi,

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Automobilklub Kielecki, jeśli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO

Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone