Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

Regulamin płatności

REGULAMIN PŁATNOŚCI
SERWISU AUTOMOBILKLUB.KIELCE.PL

§ 1

 1. Regulamin płatności określa warunki i zasady płatności na rzecz stowarzyszenia Automobilklub Kielecki z siedzibą w Kielcach, ul. Słowackiego 16, 25-365 Kielce. (dalej: Operator), NIP 657-038-65-83, REGON: 001251827, KRS: 0000017157 z tytułu usług (dalej Usługi) realizowanych za pośrednictwem serwisu automobilklub.kielce.pl (dalej: Serwis) na rzecz użytkowników Serwisu (dalej: Użytkownicy). Pojęcie ,,Użytkownicy’’ stosowane w Regulaminie płatności oznacza zarówno osoby, które dokonały Rejestracji, jak i osoby niezarejestrowane w Serwisie, dokonujące płatności za Usługę oferowaną przez Operatora w zakresie uczestniczenia przez Użytkownika w imprezie samochodowej pn. „Samochodowe Kryterium Toru „KIELCE” – SuperOes.
 2. Obsługa płatności realizowanej na rzecz Operatora przez Użytkowników z tytułu korzystania przez nich z Usługi oferowanej w Serwisie realizowana jest za pośrednictwem systemów PayNow ( https://paynow.pl/ ) dalej określanego jako System płatności.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 4. Przekierowanie do wskazanego w § 1 ust. 2 Systemu płatności następuje poprzez kliknięcie na odpowiedni link w Serwisie.

 

§ 2

 1. W ramach wskazanego w § 1 ust. 2 Systemu płatności dostępne są następujące metody płatności:
  1. płatności elektroniczne przelewami automatycznymi (w tym BLIK),
  2. płatności elektroniczne przelewami tradycyjnymi,
  3. karty płatnicze
 • Visa
 • Visa Elektron
 • Mastercard
 • Mastercard Elektronik
 • Maestro
 1. Szczegółowy opis metod płatności wskazanych w § 2 ust. 1 Regulaminu płatności, a także dokumentacja regulująca zasady świadczenia usług przez PayNow zwanej dalej Integratorem Płatności, znajduje się pod adresem https://paynow.pl/metody-platnosci
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieudostępnienie przez Integratora płatności którejś z metod płatności wskazanych w § 2 ust. 1 Regulaminu płatności lub ograniczenie jej dostępności do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Operator dokonuje zwrotu płatności w oparciu o zapisy Regulaminu Uzupełniającego Imprezy (na 3 dni przed odbiorem administracyjnym), przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego  użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 3

 1. Wartość transakcji realizowanych przez Użytkowników wynika z Cennika ustalonego przez Operatora określonego w Regulaminie Uzupełaniającym Imprezy
 2. Do każdej transakcji każdorazowo doliczany jest podatek od towarów i usług w stawce wynikającej z obowiązujących przepisów.
 3. Użytkownicy nie ponoszą jakichkolwiek innych dodatkowych opłat w związku z korzystaniem z przyjętych przez Operatora Systemów płatności.
 4. Operator przewiduje możliwość dokonania płatności w walucie polski nowy złoty.

§ 4

 1. Prawidłowa realizacja płatności przez Użytkowników jest podstawą uzyskania przez nich dostępu do Usługi oferowanej  przez Operatora.
 2. Wyłącznie Użytkownicy ponoszą negatywne konsekwencje związane z błędną realizacją płatności z przyczyn, za które zarówno Operator, jak i podmiot wskazany w § 1 ust. 2 i 3 Regulaminu płatności, odpowiedzialności nie ponoszą.
 3. Użytkownicy nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nieterminowe zrealizowanie płatności, jeśli wynika to z przyczyn obciążających Operatora i/lub podmiot wskazany w § 1 ust. 2 i 3 Regulaminu płatności. Wystąpienie takiej sytuacji stanowi podstawę do wszczęcia przez Użytkownika postępowania reklamacyjnego.
 4. Niezrealizowanie lub nieterminowe zrealizowanie płatności powodowane siłą wyższą jest traktowane jako okoliczność, na którą żadna strona nie miała wpływu i nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami względem Operatora, z wyłączeniem roszczenia o zwrot uiszczonej przez Użytkownika kwoty.

§ 5

 1. W przypadku uznania przez Użytkownika, iż z przyczyn od niego niezależnych, pomimo dokonania prawidłowej płatności na rzecz Operatora celem uzyskania dostępu do wybranej Usługi, chce zrezygnować z dostępu do niej, przysługuje mu uprawnienie do wszczęcia procedury reklamacyjnej w oparciu o Regulamin Uzupełniający Imprezy dostępny na stronie internetowej AK w zakładce „aktualności” na 3 dni przed odbiorem administracyjnym.
 2. Procedura reklamacyjna ma na celu usunięcie zaistniałej nieprawidłowości, jej skutki oraz naprawienie ewentualnej szkody, którą mógł ponieść Użytkownik.
 3. Zasady regulujące procedurę reklamacyjną stosuje się odpowiednio do kwestii związanych z niezrealizowaniem, nieterminowym zrealizowaniem lub innymi nieprawidłowościami związanymi z płatnościami dokonywanymi przez Użytkowników na rzecz Operatora, przy czym Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Integratora płatności.
 4. Jeśli przyczynę reklamacji stanowi działanie lub zaniechanie podmiotu wskazanego w § 1 ust. 2 Regulaminu płatności, Operator przekaże reklamację do rozpatrzenia temu podmiotowi. W takiej sytuacji reklamacja rozpoznana zostanie w oparciu o regulacje wewnętrzne Integratora płatności, a Operator poinformuje Użytkownika o sposobie jej rozpoznania.

                                                                                 § 6

 1. Korzystanie z usługi Operatora, w tym także dokonanie płatności na jego rzecz, oznacza akceptację postanowień Regulaminu płatności oraz innych wewnętrznych aktów wprowadzonych przez Operatora, regulujących korzystanie przez Użytkowników z oferowanej przez niego Usługi, w tym w szczególności polityki prywatności o przetwarzaniu danych osobowych związanych z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych   (RODO) zamieszczonych na stronie internetowej Operatora www.automobilklu.kielce.pl w zakładce RODO.
 2. Korzystanie z Systemu płatności opisanego w Regulaminie płatności oznacza akceptację regulaminów wprowadzonych przez podmiot obsługujący płatności. Dotyczy to zarówno regulaminów, do których zawarte zostały odniesienia w Regulaminie płatności, jak i innych aktów wewnętrznych wprowadzonych przez PayNow.
Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone