Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

Historia

Początki

Na ziemiach polskich, aczkolwiek jeszcze pod zaborami, pierwszym stowarzyszeniem automobilistów był Galicyjski Klub Automobilowy założony w 1908 r. Rok później powstało w Kongresówce, pod zaborem rosyjskim. Towarzystwo Automobilistów Królestwa Polskiego. Obydwa te stowarzyszenia nie były jednak reprezentowane na arenie międzynarodowej, gdyż państwo polskie nie istniało.
W roku 1914 powstaje Automobilklub Krakowski. który przejął działalność od Galicyjskiego Klubu Automobilowego w Krakowie.
Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. zmieniło zasadniczo układy międzynarodowe, a także wyzwoliło inicjatywy polskich automobilistów. W roku 1920 powołany został Automobilklub Polski. który reprezentował Polskę w AIAC "R" - międzynarodowej organizacji automobilowej w Paryżu. Na przestrzeni 20 lat (do 1939 r.) powołano 12 automobilklubów terytorialnych. które były powiązane z Automobilklubem Polski umowami afiliacyjnymi. a od 1937 r. stały się Oddziałami Automobilklubu Polski.
W roku 1936 zorganizowane zostało na terenie ówczesnego województwa kieleckiego, które swoim zasięgiem obejmowało Radom, Częstochowę, Sosnowiec, Rędzin stowarzyszenie automobilistów p. n. Automobilklub Kielecki.

Kronika z dawnych lat

Informacja ta została napisana przez sekretariat Automobilklubu Kieleckiego w 1938 roku i wydrukowana w oficjalnym wydawnictwie Automobilklubu Polski - AUTO (listopad 1938) z okazji 20-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
We wrześniu 1936 r powstaje, dzięki inicjatywie p. inż. K. Kruga, Komitet Organizacyjny Automobilklubu Kieleckiego. Po przeprowadzeniu wstępnych prac organizacyjnych i uzyskaniu zatwierdzenia statutu stowarzyszenia przez Kielecki Urząd Wojewódzki - przystępuje Automobilklub Kielecki, jako pierwszy oddział Automobilklubu Polski, do pracy w terenie.
Wybrany przez Walne Zgromadzenie Zarząd, na czele którego staje p. dr W. Jokiel, podpisuje umowę z Automobilklubem Polskim, na mocy której zostaje zorganizowane Biuro Techniczne przy Automobilklubie Kieleckim, którego zadaniem jest przeprowadzenie egzaminów na kierowców na terenie województwa kieleckiego.
Celem udostępnienia jak najszerszym warstwom ludności korzystania z działalności Biura Technicznego utworzono Delegatury Automobilklubu Kieleckiego w Sosnowcu i Częstochowie oraz ekspozyturę w Skarżysku Kamiennej.
W pierwszym roku istnienia - Automobilklub Kielecki nie podejmuje jeszcze żadnej działalności sportowej, jedynie poszczególni członkowie biorą udział w imprezach organizowanych przez Kluby Terytorialne. W imprezach tych najczęściej reprezentuje barwy Automobilklubu Kieleckiego p. Stanisław Tomicki, odnosząc niejednokrotnie cenne, jak na początkującego zawodnika, sukcesy.
Po raz pierwszy występuje oficjalnie Automobilklubu Kieleckiego dopiero w dniu 8 V 1938 r. jako organizator Zjazdu Gwiaździstego na uroczystość otwarcia 1-go sezonu sportowego. Mimo fatalnego stanu dróg i niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza zgromadziła 25 uczestników, będąc dowodem, że ten zaniedbany dotychczas teren może również dostarczać sportowców samochodowych i powiększać grono czynnych zawodników.
Zbyt duże rozproszenie członków Automobilklubu Kieleckiego na terenie całego województwa, jest jednak czynnikiem silnie hamującym wszelką inicjatywę, lecz i ta przeszkoda jest usuwana w miarę rozwoju Klubu, który w tym czasie liczył 88 członków rzeczywistych i 202 zwyczajnych.
1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa, która przerwała działalność Automobilklubu Kieleckiego tak jak i wszystkich polskich organizacji automobilowych.

Po II wojnie światowej

Przedwojenni działacze Automobilklubu Kieleckiego postanowili w 1946 roku wznowić działalność na zasadzie Oddziału Kieleckiego Automobilklubu Polski. Brak dokumentów organizacyjnych ówczesnych władz Automobilklubu nie pozwala ustalić składu Zarządu i danych dotyczących działalności statutowej. Potwierdzeniem działalności jest jednak legitymacja członkowska wieloletniego v-ce prezesa inż. Kazimierza Kruga z 1949 r. wydana przez kielecki Oddział Automobilklubu Polski, a podpisana przez Witolda Gasiorowskiego - v-ce prezesa Oddziału.
Także pismo Rady Głównej Automobiklubu Polski. podpisane przez jej v-ce przewodniczącego Floriana Tomeckiego. świadczy o wmówieniu tejże działalności.
Działalność ta trwała do stycznia 1950 r.. tj. do czasu likwidacji Automobilklubu Polskiego i powołania Polskiego Związku Motorowego. Wszystkie oddziały Automobilklubu Polskiego na terenie kraju przestały istnieć.

Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone