Automobilklub Kielecki

Automobilklub
Kielecki

Jesteśmy z Wami
od 1936 roku

KONKURS OFERT - rozbudowa oczyszczalni ścieków

i technologicznych wraz z zagospodarowaniem terenu i zasileniem energią elektryczną zadania: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  dla Ośrodka sportowo-turystycznego "moto-raj" w Miedzianej Górze, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie (Tor Wyścigowy "KIELCE" w Miedzianej Górze).
Na wykonanie rozbudowy opracowana jest dokumentacja techniczna przez Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN", która jest do wglądu w Biurze Zarządu Automobilklubu Kieleckiego oraz "ślepy kosztorys" ofertowy, którego kserokopię należy pobrać w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Cykl realizacji - ok. 3 miesiące.
Oferty w zabezpieczonych kopertach z adnotacją nazwy konkursu należy składać w Biurze Zarządu Automobilklubu Kieleckiego najpóźniej do dnia 16 lutego 2007 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2007 r. o godz. 12.00.
Obecność oferentów nie jest obligatoryjna.
Negocjacje cenowe z wybranymi firmami - o wyborze zostaną powiadomione pisemnie/telefonicznie firmy zakwalifikowane.
Automobilklub Kielecki zastrzega sobie prawo do: odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyn, swobodnego wyboru oferty, dodatkowych negocjacji i uzgodnień, zawarcia umowy w drodze negocjacji.
Informacje dodtakowe i wizja lokalna: Czesław Jamróz, tel. 0502 264 888.
Copyright @ 2013 AutomobilKlub Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone